نتایج نظر سنجی نایاک: رای اکثریت قریب به اتفاق اعضا علیه جنگ و حمایت از حقوق بشر

شورای ملی ایرانیان آمریکایی با برگزاری نظر سنجی سالانه از اعضای خود اولویت های نایاک را برای سال آینده مشخص نمود.

شورای ملی ایرانیان آمریکایی اخیراً با برگزاری یک نظر سنجی سالانه از اعضای خود اولویت های خود را برای سال آینده مشخص نمود. «حجم نمونه» نظرسنجی ۲۰۱۰ اعضای نیاک از اکثر نظر سنجی های علمی برای جمعیت های یک ملیونی بزرگتر بود. تقریبا ۵۰۰ عضو نایاک از طریق پست یا اینترنت بین اول تا بیست و هفتم اکتبر به این نظر سنجی پاسخ دادند. اگرچه نظر سنجی های اعضای نیاک علمی نیست، نظر سنجی های پیشین این سازمان مستمراً با نظرات اکثریت ایرانی های آمریکایی – چنانکه در نظر سنجی های جامعه ایرانی آمریکایی توسط دانشگاه ها و متخصصان نظر سنجی منعکس شده است – مطابقت داشته است.

اعضای نایاک در مجموع از مواضعی که نیاک اتخاذ کرده است و آنچه در حال حاضر انجام می دهد حمایت به عمل آورده اند، تا آنجا که مستمرترین تقاضا برای تغییر از جانب اقلیت بزرگی از اعضا ابراز شده که خواستار آن بودند که نایاک کارهای بیشتری در برخی زمینه ها انجام دهد. یکی از مزایای کلیدی عضویت نایاک قدرت در جهت دادن به سازمان می باشد، و نایاک در صدد خواهد بود تا فعالیت های خود را در زمینه هایی که در نظر سنجی اعضا مشخص شده تا حد مقدور گسترش دهد.

رتبه بندی اولویت ها: اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان به نظر سنجی مسائلی را که نایاک بر روی آنها فعالیت نموده را مهم تلقی کردند – تقریباً هر یک از موضوعاتی که مورد نظر سنجی قرار گرفت توسط حداقل ۹۰% از پاسخ دهندگان مهم تلقی شد. در مجموع اعضای نایاک همچنان بر مواضع زیر پافشاری نمودند: نگرانی های عمیق از وضعیت حقوق بشر؛ مخالفت با جنگ و حمایت از حل و فصل صلح آمیز تنش های ایران و آمریکا؛ افتخار به میراث ایرانی خود و مقاومت در برابر تبعیضات ضد ایرانی؛ و مخالفت با تحریم هایی که به مردم آسیب می رساند.

با در نظر گرفتن حساسیت های عمیق نسبت به بسیاری از مسائل، نایاک همچنین از اعضای خود خواست تا اولویت های خود را رتبه بندی کنند. به صورت میانگین، اعضای نیاک مخالفت با جنگ و یافتن راه حل صلح آمیز برای منازعه آمریکا-ایران را اولویت اصلی خود قرار دادند. حمایت از حقوق بشر در ایران و مخالفت با تحریم های گسترده با تفاوتی ناچیز به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. موارد بعدی حمایت از کتیبه های پرسپلیس و تصحیح ویزای تک-ورودی برای دانشجویان ایرانی بود. با این وجود، لازم به تذکر است که حداقل نه عضو از هر ده عضو عملکرد نایاک را در هر یک از این زمینه ها پراهمیت دانستند.

جلوگیری از جنگ آمریکا-ایران: اعضای نایاک جلوگیری از جنگ آمریکا-ایران و یافتن راه حلی صلح آمیز برای برطرف نمودن تنش های بین آمریکا و ایران را در صدر اولویت های خود قرار دادند. ۹۱% از اعضا خاطر نشان ساختند که جلوگیری از جنگ ایران- آمریکا و یافتن راه حل صلح آمیز برای تنش های ایران-آمریکا باید از اولویت های «خیلی مهم» نیاک باشد و ۷% آن را «تقریباً مهم» محسوب نمودند. تنها ۲/۰% از پاسخ دهندگان از این موضع دفاع ننمودند. ۷۴% از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که «تمرکز نیاک بر روی این موضوع به اندازۀ کافی است» و ۱۱% دیگر گفتند که نیاک به اندازه کافی بر روی این موضوع تمرکز نمی کند و ۸% اظهار داشتند که نیاک بیش از حد بر این موضوع تمرکز می کند. در نتیجه، نیاک کماکان جلوگیری از جنگ ایران-آمریکا و یافتن راه حل صلح آمیز برای تنش های ایران-آمریکا را در صدر اولویت های خود قرار خواهد داد.

حمایت از حقوق بشر: ۸۱% از اعضای نایاک حمایت از حقوق بشر در ایران را هدف «بسیار مهم» سازمان دانستند، در حالی که ۱۵% آن را «تقریباً مهم» خواندند. اقلیت کوچکی از اعضا (۷/۱%) به حمایت نایاک از این موضوع رای منفی دادند.

۲۷% از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نیاک باید بیشتر بر روی مسائل حقوق بشر تمرکز کند، در حالی که ۵۷% گفتند که نیاک به اندازه کافی بر این موضوع تمرکز می کند، و ۵% بر آن بودند که نایاک بیش از حد بر این موضوع تمرکز می کند. بنابراین نایاک تلاش های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر در ایران ادامه و گسترش خواهد داد و این موضوع را – تا آنجا که مکمل جلوگیری از جنگ ایران-آمریکا باشد – پیگیری خواهد کرد.

تحریم ها: ۷۹% از پاسخ دهندگان مخالفت با تحریم های گسترده ای که ایرانیان بی گناه را مجازات می کند را مسئله ای بسیار مهم محسوب نمودند و ۱۶% آن را تقریباً مهم دانستند. تنها ۶% از پاسخ دهندگان با این موضع مخالفت نمودند.

۶۸% از پاسخ دهندگان راهکارهایی برای مجازات هدفمند آن دسته از مسئولان دولت ایران را که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند را «بسیار مهم» محسوب نمودند و ۲۰% آن را «تقریباً مهم» دانستند. تنها ۵/۲% از اعضا اظهار داشتند که از این موضع دفاع نمی کنند. این نتایج موضع فعلی نایاک را در مورد مخالفت با تحریم های گسترده و حمایت از کاهش فشار بر روی مردم ایران و همچنین حمایت این سازمان را از راهکارهایی که مشخصاً ناقضین حقوق بشر را در ایران هدف قرار می دهند تایید می کند.

مخالفت با تبعیض: در طی یک سالی که از آخرین نظر سنجی ما می گذرد، نایاک با دو مورد بزرگ تبعیض ضد ایران در آمریکا مواجه بوده که در هر دو مورد به پیروزی چشمگیری دست یافته است: مخالفت موفقیت آمیز با قانون استپ (STEP ACT) و وادار نمودن دو مجری ورزشی شبکه فاکس به پوزش بر روی آنتن بخاطر سخنان تعصب آمیز علیه یک بسکتبالیست ایرانی. ۸۲% از اعضای نایاک تبعیض علیه ایرانیان آمریکایی را «بسیار مهم» محسوب نمودند. ۱۵% دیگر آن را «تقریباً مهم» دانستند. با توجه به این نتیجه قاطع، نیاک اولویت بالایی برای مبارزه با قوانین تبعیض آمیز و به تصویر کشیدن منفی ایرانیان آمریکایی در رسانه ها قائل خواهد شد.

میراث: نیاک به نیابت از ایرانیان آمریکایی به تقدیر، تحسین، و صیانت از میراث چهار هزار ساله ایران مباهات می کند. به رسمیت شناختن نوروز برای اولین بار توسط کنگره – که مورد تصویب مجلس نمایندگان و سنا قرار گرفت- از جمله دست آوردهای ما می باشد. ۵۹% از پاسخ دهندگان مصوبه نوروز و سایر مصوبات مرتبط با به رسمیت شناختن میراث ایران را «بسیار مهم» محسوب نمودند و ۳۲% دیگر آن را «تقریباً مهم» تلقی کردند.

نایاک همچنین اولویت بالایی برای صیانت از کتیبه های پرسپلیس قائل است – آثار گرانقدری که در موزه ها و دانشگاه های آمریکا در معرض نمایش قرار گرفته اند و روایتی دست اول از زندگی در امپراطوری ایران باستان ارائه می دهند. ۶۸% از پاسخ دهندگان صیانت از کتیبه های پرسپلیس و دیگر آثار ایرانی را که در معرض خطر قرار دارند «بسیار مهم» محسوب نمودند و ۲۶% دیگر آن را «تقریباً مهم» دانستند. نایاک در آینده به تلاش خود در راستای صیانت از کتیبه های پرسپلیس و آثار دیگری که در معرض خطر قرار دارند ادامه خواهد داد تا میراث ما دیگر در هیچ زمانی مورد هجوم قرار نگیرد.

مهاجرت: در سال گذشته تمرکز اصلی دستور کار مهاجرت نیاک تصحیح مقررات ویزای تک-وروی برای دانشجویان ایرانی بوده است. ۶۰% از پاسخ دهندگان این موضوع را «بسیار مهم» محسوب می کنند، و ۳۵% آن را تقریباً مهم می دانند. نایاک همچنین از تلاش هایی که به منظور تصویب قانون رویا (Dream Act) صورت گرفته است حمایت به عمل آورده که ۴۲% از پاسخ دهندگان آن را «بسیار مهم» و ۳۳% آن را «تقریباً مهم» محسوب نمودند. با توجه به این نتایج مسئله ویزای تک-ورودی اولویت اول مهاجرتی نایاک می باشد.

از تمامی افرادی که در نظر سنجی امسال شرکت نموند تشکر می کنیم. نیاک همچنان جویای نظرات اعضای خود و جامعه ایرانی خواهد بود تا به صورت موثر از آنها دفاع نماید.

آیا هنوز به عضویت نیاک در نیامده اید؟ از قافله جا نمانید – از امروز به بزرگترین سازمان مردمی ایرانی-آمریکایی بپیوندید!