درباره نایاک

 

شورای ملی ایرانیان آمریکا یک سازمان فراجناحی و غیرانتفاعی می باشد که متعهد به تقویت نقش و تأثیر آمریکایی های ایرانی تبار و کمک به شناخت بیشتر مردم ایران و آمریکا از یکدیگر است. ما به اهداف عمدۀ خود از طریق تحقیق و تجزیه و تحلیل کارشناسانه، آموزش اجتماعی سیاسی، و جامعه سازی دست می یابیم. آمریکایی های ایرانی تبار که یکی از تحصیلکرده ترین گروه های اقلیت ایالات متحده می باشند، در سطوح مختلف تکنولوژیکی، دانشگاهی و اقتصادی به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند، اما تأثیر جامعۀ ما در جامعۀ مدنی چندان قابل ملاحظه نبوده است. این مسئله پس از واقعۀ ١١ سپتامبر، وقتی که جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی تقریباً خاموش بود، بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. این در حالی بود که ایالات متحده با مسائل بسیار عظیمی از جمله امنیت ملی، مهاجرت و ویژگی های جامعۀ آمریکایی مواجه بود. این زمانی بود که نایاک به وجود آمد و به عنوان یک پیشگام به مسائل دشواری که جامعۀ ما با آن روبرو بود، پرداخت.

از زمان آغاز کار نایاک در سال ٢٠٠٢، جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی نقش بسیار مؤثری پیدا کرده است. در سال ٢٠١٥ سازمان زیر مجموعۀ نایاک، نایاکاکشن، تأسیس شد تا اطمینان حاصل شود که جامعۀ ما ابزار لازم برای تضمین صلح و پیشبرد اولویت های جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی را دارد. کار دفاع و حمایت مستقیم و مردمی به نایاک اکشن و مؤسس آن انتقال یافت، در حالی که نایاک همچنان به ارائه فعالیت های تجزیه و تحلیل مسائل، آموزش و جامعه سازی ادامه می دهد.

جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی و بنیادهای مهم آمریکایی بودجۀ نایاک را تأمین می کنند. نایاک هیچ گونه کمک مالی از دولت ایران یا دولت ایالات متحده دریافت نمی کند.

دیدگاه نایاک

  • جامعه: نایاک حضور فعال یک جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی را در همۀ زمینه ها در ایالات متحده ترغیب می کند و ریشه های عمیق تاریخی و فرهنگی و آداب و رسوم این جامعه را گرامی می دارد.
  • دموکراسی: نایاک آمریکایی های ایرانی تبار را تشویق می کند تا شرکت کنندگانی فعال و آگاه، و شهروندانی مسئول و متعهد باشند و بدین وسیله در سنت دیرپای آمریکایی مردم سالاری سهیم شوند. نایاک همچنین از آرمان های جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی برای دموکراسی در ایران حمایت می کند
  • حقوق بشر جهانی: نایاک تلاش می کند تا اطمینان حاصل شود که حقوق بشر در ایران رعایت شده و از حقوق مدنی در آمریکا دفاع می شود. نایاک معتقد است که اصول حقوق بشر جهانی یعنی آزادی اجتماعات، مذهب، و گفتار، و نیز رعایت حرمت و منزلت انسانی، و آیین دادرسی و رهایی از خشونت پایه و اساس یک جامعۀ مدنی می باشند.

اهداف عمدۀ نایاک

  • دفاع و حمایت: ما در پیشبرد منافع جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی در زمینۀ مسائل مدنی، فرهنگی و سیاسی فعالیت می کنیم.
  • آموزش: ما منابع، دانش و ابزار لازم را فراهم می کنیم تا امکان مشارکت مدنی و تصمیم گیری آگاهانه میسر شود .
  • جامعه سازی: ما زیرساخت مورد نیاز را برای ایجاد روابط دوستانه میان سازمان های ایرانی ـ آمریکایی و مردم آمریکا و ایران فراهم می کنیم.

ارزش ها و معیارهای اصلی نایاک

  • صداقت: ما مسئولیت خود را در قبال جامعۀ ایرانی ـ آمریکایی بسیار جدی می گیریم. ما ایستادگی کرده و از اصول خود دفاع خواهیم کرد. اساساً، صداقت با فلسفه، دفاع و حمایت، و فعالیت های اصلی ما درآمیخته است.
  • افتخار و سربلندی: ما میراث غنی خود و سهمی را که در زندگی آمریکایی داشته ایم، گرامی می داریم تا برای نسل های آیندۀ ایرانی ـ آمریکایی ها سرمشق خوبی باشیم.
  • شفافیت: ما در مطرح کردن اهداف، منابع تأمین بودجه و مواضع خود در مورد مسائل دارای اهمیت شفاف هستیم.
  • رهبری: ما به صورتی هدایت و رهبری سازمان را انجام می دهیم که بتوانیم با دست یافتن به نتایجی ملموس برای جامعۀ خود سرمشق و الگو قرار گرفته و الهام بخش رهبران آینده باشیم.